راهبرد هوشمند شهر

مرکز ازتباط با مشتریان
پرداخت قبوض
کارت شاتوت
کارت شهروندی
ارزیابی سایت
درگاه اینترنتی
تراکنش و صورتحساب پذیرندگان
سامانه نظارت و ارتباطات مردمی
ثبت درخواست پذیرندگان
کارت هدیه و کارت تخفیف

شرکت های همکار